1.  Politica de Confidenţialitate rezumă modalităţile prin care reLife tratează informaţia furnizată pe www.relife.com. Obiectivul nostru este să personalizăm conţinutul în funcţie de nevoile individuale şi, în acelaşi timp, să protejăm confidenţialitatea cititorului.
  Citiţi Politica de Confidenţialitate cu grijă. Puteţi accesa Politica de Confidenţialitate oricând. Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între Dumneavoastră şi reLife sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site, va rugăm să părăsiţi acest Site. Această Politică de Confidenţialitate nu acoperă informaţii provenite din terţe părţi.
  Politica de Confidenţialitate poate suferi modificări periodic. Continuând utilizarea Site-ului, consemnaţi acordul Dumneavoastră pentru orice revizie adusă Politicii.
 2.  Proprietatea Conţinutului Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzînd fără limitare toate textele şi imaginile („Conţinut”) care sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al Relife Welness SRL. sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conţinut care constă într-o marca, logo, sau marca de serviciu reprezintă marca înregistrată şi neînregistrată a Relife Wellness SRL. sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului „Conţinutului”. De asemenea, va informăm că Relife Welness SRL. îşi va asigura şi impune în mod hotărît recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acţionarea celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanţele penale.
 3.  Utilizarea Site-ului Relife Welness acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:
  •puteţi descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi ne-comercial şi cu condiţia de a va conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;
  •Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneti, să refolositi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al Relife Welness SRL.;
  •Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Relife Welness SRL. va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conformă cu orice sentinţa judecătorească prin care se cere sau se ordona societăţii Relife Welness SRL. să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
 4.  Confidenţialitate Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteţi pe Site prin poştă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate că neconfidentiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.
 5.  Lipsa garanţiilor ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ŞI VA ESTE OFERIT „CA ATARE” FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANŢIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.
 6.  Exonerarea de Răspundere UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRĂ. Relife Wellness SRL ŞI SOCIETĂŢILe SALE AFILIATE, FUNCŢIONARII, DIRECTORII, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI SĂU. Relife Wellness SRL NU ÎŞi ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O DAUNA SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ VA INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMĂ ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE, SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.
 7. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi: Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât Relife Welness SRL. Astfel de linkuri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori această. Relife Welness SRL. nu controlează, şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, Relife Welness SRL îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:•Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
  •Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;•Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  •Nu oferă o securitate adecvată;
  •Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv;
  •Sunt licenţioase sau calomnioase.
  De asemenea, Relife Welness SRL. nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, va asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Relife Welness SRL.
 8.  Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare Relife Welness SRL. poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă Condiţiile de Utilizare actualizate. Este interzisă utilizarea acestui site pentru a poştă sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în aşa fel încât Compania, la alegerea să, să înceteze sau să ?ntrerupa utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie să(a) încetati utilizarea site-uluişi(b) să distrugeţi orice copii făcute după orice parte a conținutului său.Nu veţi considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretenţie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al(a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omiterei din partea dvs.sau(b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA Relife Welness, NICI SUCURSALELE, AFILIAŢII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENŢII SĂI SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
 9.  Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie. Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competenţe din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.